حسینیه قمی ها در مشهد مقدس | لیست اتاق ها |

دو تا 4 نفره فاز 1

سوئیت 2-3 نفر

دو تا 4 نفره فاز 1

سوئیت 2-5 نفر

دو تا 4 نفره فاز 1

سوئیت دوخوابه 6-12 نفر

دو تا 4 نفره فاز 1

سوئیت کانکتی 2-3 نفر