حسینیه قمی ها در مشهد مقدس | لیست اتاق ها |

دو تا 4 نفره فاز 1

اتاق 2-4 نفره فاز 1

دو تا 4 نفره فاز 1

اتاق دوخوابه 6-12 نفر فاز 1

دو تا 4 نفره فاز 1

سوئیت 2-4 نفر فاز 1

دو تا 4 نفره فاز 1

سوئیت 4-6 نفر فاز 1

دو تا 4 نفره فاز 1

سوئیت دوخوابه 6-12 فاز 1

دو تا 4 نفره فاز 1

سوئیت 2-3 نفر فاز 2

دو تا 4 نفره فاز 1

سوئیت 2-5 نفر فاز 2

دو تا 4 نفره فاز 1

سوئیت دوخوابه 6-12 نفر فاز 2

دو تا 4 نفره فاز 1

سوئیت کانکتی 2-3 نفر فاز 2

دو تا 4 نفره فاز 1

سالن 40 نفره

دو تا 4 نفره فاز 1

سالن 80 نفره